NA-MA POTI (PROJEKT ES)

Projekt NA-MA POTI (Naravoslovno Matematična Pismenost, Opolnomočenje, Tehnologija in  Interaktivnost)

 Zavod RS za šolstvo je prijavitelj projekta in koordinator konzorcija partnerjev na javnem razpisu »Razvoj in udejanjenje inovativnih učnih okolji in prožnih oblik učenja za dvig splošnih kompetenc« za SKLOP 2: »Naravoslovna in matematična  pismenost: spodbujanje kritičnega mišljenja in reševanja problemov.« Projekt sofinancira Evropski socialni sklad ter Ministerstvo za izobraževanje, znanost in šport.

Vrtec Brusnice  je bil povabljen k sodelovanju v projektu kot eden izmed konzorcijskih partnerjev in bo v tem projektu sodeloval, kot razvojni VIZ (Vzgojno izobraževalni zavod). V projekt je vključen od 1. 9. 2017 do 30. 6. 2022.

Cilj NA-MA POTI:

  • Razviti in preizkusiti pedagoške pristope in strategije, ki bodo tudi z vključevanjem novih tehnologij pripomogle k celostnemu in kontinuiranemu vertikalnemu razvoju naravoslovne, matematične in drugih pismenosti (finančne, digitalne, medijske,…) otrok, učencev in dijakov od vrtcev do osnovnih in srednjih šol.

Razvojna tima za naravoslovno pismenost in za matematično pismenost bosta delovala na naslednjih delovnih področjih:

  1. kritično mišljenje
  2. odnos do naravoslovja in matematike
  3. reševanje avtentičnih problemov
  4. sodelovalno timsko delo
  5. učno podporno okolje